Skip to main content

Vilkår og regler

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

‍GoStudy kan fastsette at den reisende ved påmelding skal betale et administrasjonsgebyr. GoStudy fastsetter når restbeløpet, eventuelt hele reisens pris, skal innbetales.

Påmeldingen er bindende for GoStudy når reservasjonsgebyret er betalt. Dersom reisen ikke gjennomføres vil reservasjonsgebyret ikke bli refundert.

‍‍ 2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter reisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også GoStudys eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger som GoStudy har gitt på sin nettside www.gostudy.no, kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den aktuelle reise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.. Det tas også generelt forbehold om trykkfeil i informasjonsmaterialet. Slike feil skal korrigeres så snart som mulig.

Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som for eksempel enkeltværelser, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig eller pr e-post.

På noen av våre studiesentre og på enkelte fag er frokost/ lunch eller middag inkludert. Se mer om dette under de enkelte studiesteder/ fag eller i vår brosjyre.

Oppgitt pris inkluderer ikke transport til og fra flyplassen i Norge, evnt. transport fra bosted til studiested i utlandet, deltagelser på utflukter og andre aktiviteter, drikke til maten, utgifter i forbindelse med pass/visum, vaksinasjoner og eksamensavgifter m.v.

3. REISENS PRIS

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker den reisende måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser GoStudy har samtykket lagt inn i reisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til reisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av reisen.

Prisen kan endres i samsvar med vilkårene i pkt 6.3

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1 Reiseforsikring
GoStudy krever at alle våre studenter har tegnet studentforsikring individuelt før avreise. GoStudy vil før avreise komme med anbefalinger på hvilken forsikring studenten bør tegne. Studenten plikter å lese forsikringsselskapet sine egne regler og vilkår for forsikring. Alle studenter er pliktet til å sende forsikringsinformasjon til GoStudy før avreise. Grunnen til dette, er at vi setter sikkerheten til studenten svært høyt. Ved alle studiesentre har vi utarbeidet gode beredskapsplaner, dersom noe skulle skje mens du studerer med oss.

‍4.2 Innreisebestemmelser

GoStudy skal før avtalen inngås, jf. pkt 1, 2. avsnitt, underrette den reisende om at GoStudy har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at den reisende må gi GoStudy de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jf. pkt 1. Den som foretar en bestilling for andre, plikter således å gi korrekt og utfyllende informasjon om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan den reisende heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.

Den reisende plikter å gi korrekt informasjon iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal GoStudy gi den reisende beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.4 Informasjon vedrørende transport

GoStudy plikter å opplyse hvilke typer transportmidler samt hvilke transportselskaper som skal benyttes. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning.

5 DEN REISENDES RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1 Avbestilling ved force majeure

Den reisende har rett til å avbestille reisen og få refundert de innbetalte beløp for reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for den reisende. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra GoStudy til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2 Avbestilling mot vederlag

Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

a) Før reservasjonsbeløpet er betalt, påløper ingen kostnader for den reisende.

b) Ved betalt bekreftelsesgebyr blir det tilsendt angreskjema. Ved avmelding innen 14 dager etter tilsendt angreskjema, vil du få tilbakebetalt bekreftelsesgebyr. Etter 14 dager refunderes ikke bekreftelsesgebyr.

c) Ved avbestilling etter at 1. del av kursavgift er forfalt, trekkes et gebyr på kr 10.000,-

e) Ved avbestilling fra 14 til 3 dager før avreise belastes den reisende halvparten av reisens pris.

f) Fra 3 dager frem til avreise beholder GoStudy hele beløpet.

 

6 GOSTUDYS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN OG BETINGELSENE UTEN ERSTATNINGSPLIKT

6.1 For få påmeldte

GoStudy kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke innen en fastsatt frist blir solgt det antall plasser eller beleggsandel GoStudy i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager, skal ha blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av GoStudy.

‍Skriftlig varsel eller e-post om slik kansellering skal sendes de reisende senest ved fristens utløp. GoStudy plikter å gi den reisende beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle beløp innbetalt av den reisende refunderes snarest mulig.

‍6.2 Hindringer utenfor GoStudy`s kontroll
GoStudy kan ansvarsfritt kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom de kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor deres kontroll og som de med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken GoStudy selv eller noen de er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Uavhengig av det som fremgår ovenfor gir følger og konsekvenser av korona-pandemien GoStudy ansvarsfri rett til å kansellere reiser uten erstatningsansvar.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor GoStudys kontroll, plikter de å refundere de beløp den reisende har innbetalt. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen reise dersom GoStudy kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.

På tilsvarende vilkår som i første avsnitt har GoStudy ansvarsfri rett til å avbryte/kansellere en allerede påbegynt reise. I slike tilfeller skal GoStudy kompensere den reisende den besparelse GoStudy oppnår ved at reisen forkortes. Må reisen avbrytes, plikter GoStudy å yte bistand til å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed.

Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

‍6.3 GoStudys rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Informasjon om praktiske opplysninger knyttet til reisen og avreisedato osv. gitt i brosjyre, er veiledende. Den reisende vil få nøyaktig reisebeskrivelse så tidlig som mulig og senest 2 uker før foreløpig reisedato.

GoStudy vil måtte kunne endre studieoppholdet slik at det kan tilpasses den foreleseren som skal holde forelesninger ved senteret. Dette vil kunne variere fra semester til semester. Det vil derfor bli gitt nærmere informasjon om studieplanen den første uken av oppholdet.

I andre tilfeller plikter GoStudy å underrette den reisende, skriftlig eller pr e-post, så snart som mulig dersom GoStudy ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. GoStudy skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Et prisavslag skal likevel ikke være høyere enn eventuell besparelse GoStudy har oppnådd som følge av endringen. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

GoStudy tar forbehold om å kunne endre den avtalte pris for reisen dersom det i tiden mellom avtaleinngåelsen og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Den reisende gis tilsvarende rett til å kreve reduksjon om endring går i den reisendes favør.

Varsel om prisøkning må være meddelt den reisende senest 4 uker før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Den reisende kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 4 uker før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal GoStudy sette en rimelig frist for den reisendes rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

7 PARTENES PLIKTER

7.1 GoStudys plikter

GoStudy skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2.

Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal GoStudy i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

GoStudy skal snarest mulig opplyse om forhold de forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

‍Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter GoStudy å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

‍7.2 Den reisendes plikter og ansvar

a) Den reisende plikter å sette seg inn i GoStudys informasjonsmateriale, vilkår eller de betingelser GoStudy har tatt inn i sin katalog eller på annen måte. På samme vis plikter den reisende å lese og sette seg inn i tilsendt informasjonsmateriale.

b) Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i GoStudys vilkår. Betaling skal senest skje 4 uker før avreise. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig betalingsmislighold og gir GoStudy rett til å heve avtalen.

c) Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, GoStudy eller GoStudys representanter. Herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør el. l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende.

d) Den reisende plikter å følge undervisningsplan på det enkelte studiested. Ugyldig fravær fra undervisningen kan føre til utvisning fra studiesenteret.

e) Den reisende plikter å tegne dekkende reiseforsikring. Dersom den reisende rammes av sykdom eller ulykke som ikke er dekket av tegnet forsikring, er GoStudy ikke ansvarlig for tap uansett årsak. GoStudy yter den hjelp som er mulig, men den reisende selv må dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/ulykken/skaden, slik som omkostninger til lege, sykehus og særskilt hjemtransport osv.

f) Den reisende plikter å gi GoStudy beskjed innen rimelig tid dersom den reisende oppdager en mangel som vil gi den reisende rettigheter etter pkt. 8. 3. a) – d). Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må den reisende så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til GoStudy senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

g) Den reisende er ansvarlig for at han/hun har generell studiekompetanse og/eller oppfyller eventuelle andre opptakskrav for programmet før semesterstart.

h) Den reisende plikter å stille med nødvendig papirer for reise og oppholdet (pass, visum, attester og lignende) og til å tegne nødvendige tilleggsforsikringer han/hun ønsker.

i) Den reisende plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som GoStudy, transportør, lufthavn eller lignende gir i den anledning.

j) Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra GoStudy. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende selv pålegges å bære omkostningene ved hjemreise. Besittelse og /eller bruk av narkotiske midler under reisen vil automatiske medføre utvisning uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter

k) Den reisende er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler for tap som påføres GoStudy, blant annet tap som følge av at den reisende ikke overholder ovenfor nevnte bestemmelser.

8 OM MANGLER

8.1 Mangler før avreise

Den reisende kan heve avtalen før reisen tar til dersom det er klart at reisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for den reisende. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Den reisende skal i tilfelle gi GoStudy beskjed om hevingen uten ugrunnet opphold. Med mindre særlige grunner tilsier det, skal slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Den reisende har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp.

Den reisende har ikke rett til prisavslag eller erstatning som alternativ til heving, med mindre partene blir enige om noe annet i det enkelte tilfellet.

8.2 Mangler etter avreise

Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side.

Ved vurdering av om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel.

Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

a) forsinket avgang eller fremskutt avreise som GoStudy kan godtgjøre at skyldes forhold som GoStudy eller transportør ikke er herre over.

b) avvik fra vanlig vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.

c) andre forhold utenfor GoStudys kontroll.

d) Den reisende plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i pkt 7.2. f), vil normalt bety at den reisendes eventuelle rettigheter bortfaller.

8.3 Rettigheter ved reklamasjonsberettigede mangler etter avreise

a) Avhjelp:

Den reisende kan kreve at GoStudy avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for den reisende. Avslår den reisende retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til GoStudy eller GoStudys representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

 

b) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har den reisende rett til et  prisavslag oppad begrenset til 0,5% av den samlede pris den reisende har betalt til GoStudy for hver dag det foreligger mangel.

c) Heving:

Har reisen vesentlige mangler og formålet med reisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan den reisende heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever den reisende avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom reisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2, 3. avsnitt gjelder på samme måte.

d) Erstatning:

Er reisen mangelfull og dette fører til at den reisende lider tap, kan den reisende kreve erstatning av GoStudy som alternativ til prisavslag. Erstatning er oppad begrenset til 40% av den samlede pris den reisende har betalt til GoStudy. GoStudys erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom GoStudy kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor GoStudys kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken de eller noen de er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. GoStudy plikter uansett å gi den reisende nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran disse bestemmelsene. Den reisende skal i så fall kreve sitt tap erstattet av transportøren før krav fremmes mot GoStudy AS.. Uansett om GoStudy er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan.

Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

9 BILDER / VIDEO

GoStudy forbeholder seg retten til å bruke bilder og video tatt av studenter og ansatte til markedsføring på sin internettside og i trykket materiell. Dersom den enkelte student ikke ønsker at bilder av seg selv benyttes av GoStudy, må studenten selv formidle dette skriftlig til GoStudy.

10 TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom den reisendes reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller partene blir enige, kan saken bringes inn for forbrukerrådet.

11 ENDRING AV VILKÅR

GoStudy kan når som helst – etter 30 dagers forutgående varsel – endre disse vilkår. De til en hver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på våre nettsider www.gostudy.no og kan fås på forespørsel.

12. Tilleggsvilkår – Høst 2022

På grunn av den pågående koronasituasjonen har vi gjort noen endringer i vilkårene for høstsemesteret 2022.

12.1 Fakturering
Det vil ikke bli utsendt faktura for selve reisen fra oss før det er tatt en endelig beslutning om hvilke program eller steder som kan gjennomføres. Betalingsfristen kan derfor bli noe kortere enn normalt.

12.2 Reservasjonbeløp
Dette betaler du for å sikre plassen din, men beløpet vil bli refundert dersom studiet blir avlyst før oppstart.

12.3 Ved avmelding før avreise
Dersom du melder deg av mer enn 4 uker før avreise vil du ikke måtte betale for selve reisen, bortsett fra reservasjonsbeløpet. Ved senere avmelding enn fire uker før avreise må du betale 25 prosent av prisen. Ved senere avmelding enn avreisedøgnets start må du betale full pris.

12.4 Avlysning fra GoStudy sin side
På grunn av den gjeldende situasjonen tar GoStudy forbehold om å ansvarsfritt avlyse planlagte reiser. Denne rett gjelder uansett grunn, enten det skyldes pandemi, restriksjoner fra myndigheter, kommersielle forhold, for få påmeldte eller enhver annen grunn. Dette gjelder inntil avreise. I slike tilfeller vil vi tilbakebetale alt du har innbetalt, og samtidig frafaller du å gjøre gjeldende noen krav om erstatning eller annen kompensasjon mot GoStudy. Hvis du velger å delta på et av våre studietilbud det kommende semester, vil eventuelle innbetalinger komme til fradrag i prisen for dette studiet kommende semesteret.

12.5 Ved avlysning etter avreise
Dersom GoStudy ser seg nødt til å avlyse etter avreise, refunderes GoStudy sin faktiske besparelse ved å avlyse oppad begrenset til NOK 3000,- per hele gjenværende uke og maksimalt NOK 25000,-. Undervisningen vil i så tilfelle fortsette på nett. Du vil i stedet for refusjon kunne velge ny studieplass kommende semester med reduksjon på tilsvarende beløp. GoStudy vurderer eventuell avlysning basert på UD`s reiseråd og restriksjoner fra norske og lokale myndigheter.

12.6 Ved midlertidig stenging av undervisningsstedet
Hvis undervisningsstedet må stenge midlertidig etter semesterstart, uten at det anbefales hjemreise, vil vi tilby nettbasert undervisning slik at du får fullført eksamen. Andre planlagte aktiviteter vil tilbys så langt det lar seg gjøre. GoStudy tar forbehold om at undervisningstilbudet kan stenges opp til 2 uker uten at dette medfører krav på refusjon. Deretter vil GoStudy refundere sine faktiske besparelser, oppad begrenset til NOK 2000 pr. hele uke.

12.7 Rett til å endre dato for oppstart
GoStudy forbeholder seg å retten til å forskyve eller utvide semesteret på studiestedet med opp til 3 uker for å få gjennomført programmet

Disse tilleggsvilkårene kommer i tillegg til GoStudys Vilkår og regler. Ved motstrid mellom disse tilleggsvilkår og Vilkår og regler, går disse vilkårene foran.